Διάτρητες λαμαρίνες επιμήκεις στρογγυλές οπές

Επιμηκείς διάταξη οπών