Διάτρητες λαμαρίνες επιμήκεις στρογγυλές οπές

Επιμηκείς διάταξη οπών
m2