Τετραγωνική διάταξη οπών

ΣΙΔΗΡΟΣ – STAHL 37
MID STEEL

ΠΑΧΟΣ – THICKNESS

ΚΩΔ.Νο

D

D

ΑΝ. ΕΠΙΦ
. % OPEN

1.00 1.50 2.00 -3.00
805100 10.00 12.00 69.4
805101 10.00 15.00 44.4
805202 10.00 20.00
805000 5.00 10.00
805200 15.00 30.00
805300 20.0 25.00
805400 25.00 50.00
m2